اولین روز حرکت و راه رفتن بدون ویلچر یکی از مددجویان  درحضور خانواده و تولدی دیگر برای ایشان در کنار مادر پیرش