میخواهم کمک کنم

شما یاور عزیز می‌توانید از طریق شماره کارت های زیر ، معلولین و سالمندان مرکز خیریه سردها را یاری نمایید: