بازدید نماینده محترم سراب از طبقه دوم خیرین ساخت و تشویق هیئت مدیره جهت اتمام هرچه سریعتر پروژه باتوجه به کثرت مراجعین جهت اخذ خدمات توانبخشی و مراقبتی از مرکز

از فعالیت های جنبی مرکز سعی در ایجاد اشتغال و سرگرمی معلولین میباشد و این بار شروع کشت زعفران به روش گلخانه ای در محل مرکز برای کادر و مددجویان توانمند

مذاکره با کارآفرین نمونه کشور جناب آقای مهندس عیاری و جناب آقای دکتر پهلوانی دبیرانجمن مردم نهاد برای ایجاد گلخانه پرورش گلهای زینتی و همچنین کاشت زعفران درمحل مرکز برای کسب درآمد و هزینه کرد به نفع معلولین و سالمندان این مرکز