بازدید سرزده مقامات قضایی کشور همراه با دادستان محترم انقلاب اسلامی و عمومی شهرستان سراب و ریاست محترم بهزیستی از مرکز خیریه نگهداری از معلولین و سالمندان سردهای سراب