در مورخه 97/5/9 مجمع عمومی هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز هیئت امنایی استان برگزار و آقای یونس فرجی آذر بعنوان رئیس هیئت مدیره این مراکز انتخاب گردیدند . این انتخاب شایسته را به مردم فهیم سراب تبریک عرض می نمائیم .