نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل هفتم سلام تبريــــــــــز نوشته هاي روي شن مهمان اولين موج دريا هستند…. اما حكايتهاي نقش بر سنگ حك شده مهمان هميشگي تاريخ…! اواخر تابستان 1349 به خنكي  روبه سردي تبريز رسيديم .. يكماه گذشته را پدرم بين تبريز و […]

نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل ششم  شايد زندگي آن جشني نباشد كه ما آرزويش را داشتيم.. اما حالاكه به مهماني دعوت شده ايم بگذار.. تا ميتوانيم زيبا برقصيم… تا حدود 6 سالگي خاطرات خاصي را بياد ندارم فقط جرقه هايي از آن دوران مبهم […]

نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل پنجم آدمهاي ساده را دوست دارم …  همانهايي كه بدي هيچكس را باور ندارند…  همانهايي كه به روي همه لبخند ميزنند ..  همانهايي كه بوي ناب ” آدم ” ميدهند .. مثل تو.. مثل خاتون .. مثل حسين..مثل..؟؟؟ حسين […]