نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل سوم  :  مقصد ،  شمال غرب از جنوب شرقي ما چون دو دريچه روبروي هم   آگاه ز هر بگو مگوي هم  هر روز سلام و پرسش و خنده   هرروز قرار روز آينده  اكنون يكي از دريچه ها بسته است […]

نام من ؛ هيچ كس …!My name is no body….                                                 فصل دوم : تداوام معصوميت  جنوب شــــــــــرق كلاغ آخر قصه هنوزم مانده درراه است!!! براي آخري زيبا دگر پيدا چه تمثالي ؟؟؟ 30 آذرماه1338 ؛ آخرين روز فصل خزان و شب يلدا طولاني ترين شب سال ؛ در جنوب شرق […]